فرم پرداخت

پرداخت آنلاین

  • مبلغ مورد نظرتان جهت پرداخت را بصورت تومان وارد نمایید.
  • لطفا قسمت واحد مربوطه را حتما مشخص کنید.
  • لطفا در قسمت توضیحات درج نمائید که پرداخت به چه منظور انجام شده است.
  • لطفا اطلاعات مربوطه را کنترل بفرمایید و سپس بر روی دکمه ی پرداخت کلیک کنید

پرداخت آفلاین

بانک ملت:

  • شماره حساب: ۵۸۲۳۰۹۹۹۶۱
  • شماره کارت: 6104337452563826
  • شماره شبا: IR۷۰۰۱۲۰۰۱۰۰۰۰۰۰۵۸۲۳۰۹۹۹۶۱
  • به نام مهرداد سلیمی برنا
لوگو بانک ملت