کمک حسابدار

کمک حسابدار کمک حسابدار از مشاغل حوزه امور مالی و بازرگانی است و شامل شایستگی هاي بکارگیري مفاهیم حسابداري،ثبت رویداد…

3,080,000 تومان