کوچینگ توسعه فردي و کسب وکار

کوچینگ توسعه فردی و کسب و کار کوچینگ توسعه فردی و کسبوکار از شایستگی های حوزه امور مالی و بازرگانی…

15,400,000 تومان