“با دیگران رفتاری داشته باشید که دوست دارید با شما آنطور رفتار شود . “