برای ورود به قلب و نگاه دیگران باید آنها را درک کرد.