در کمپین به وقت تغییر دو دوره حرفه ای به مبلغ 780/000 تومان را همین حالا رایگان دریافت کنید. برای ثبت نام رایگان کلیک کنید.
0
لیست مطالب
241639_178

کاریزما و کاریزماتیک

کاریزماتیک باشیم کاریزما چیست؟؟ به طورکلی کاریزما نوعی خصوصیتی است که برخی افراد دارند که به آنها افراد کاریزماتیک می گویند. افراد کاریزما در ارتباط با دیگران ( در تعامل عادی روزانه و یا الگو و فرد الهام بخش در ...