در کمپین به وقت تغییر دو دوره حرفه ای به مبلغ 780/000 تومان را همین حالا رایگان دریافت کنید. برای ثبت نام رایگان کلیک کنید.
0
لیست مطالب
brain

گفتگوهای درونی

نشخوار ذهنی :   گفتگوهای درونی یعنی با خود صحبت کردن یا همان فکر کردن با خود است . صحبت کردن با خود با صدای بلند نیست و شامل تفکر و تصور است. هر فردی تقریبا تمام ساعات بیداری را ...
power-of-positive-thinking

مثبت اندیشی

                         " مثبت اندیش باشیم "          انسان است واندیشه هایش.. اگر اندیشه منفی باشد یا انسان را برای همیشه متوقف کرده یا به انحراف میکشد ...
happiness-95118

خودکارآمدی

بندورا در نظریه شناخت اجتماعی خود به مفهوم خودکارآمدی پرداخته است. او عقیده دارد نگرش ها، توانایی ها و مهارت های شناختی هر فرد سیستمی را در او می سازند که سیستم خود نامیده می شود که بر درک ما ...